POLÍTICA DE PRIVACIDADE

XERAL:

A efectos do previsto no Regulamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de Abril, do Parlamento e o Consello, na Lei 3/2018, de 5 de Decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais e resto da normativa nacional vixente, CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, informalle que cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS pon no seu coñecemento a existencia dun sistema de tratamento da información, titularidade de CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, para as finalidades propias de xestión, comunicación e información. O citado sistema encuentrase descrito no seu correspondente Rexistro de Actividades de Tratamiento do RT, o que pode acceder o usuario/a para comprobar a situación dos seus datos.

MEDIDAS E NIVEIS DE SEGURIDADE:

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS adoptou as medidas necesarias para garantir a seguridade da información, tal e como esixe o art. 32 do RGPD, segundo a natureza dos datos personais tratados e as circunstancias do tratamento, co objeto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamiento ou acceso non autorizado, garantindo con elo a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos mesmos.

AMBITO DE APLICACIÓN:

As medidas de seguridade que CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS teña descritas no Rexistro de Actividades de Tratamiento serán aplicadas ó conxunto de activos do sistema de tratamento da información no que se traten os datos de carácter persoal, con obxeto de dar cumprimento á lexislación vixente en materia de protección de datos.

Todo o persoal contratado polo CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS e os seus Encargados de Tratamento, están obligados o cumprimento da citada normativa, coa especial atención no relativo a súas funciones e obligacións, incluido o deber de segredo que serán debidamente determinadas polo CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS.

RECOGILLA DE DATOS:

A aceptación das presentes condicións, precisa do usuario a recollida duns datos imprescindibles para la prestación dos seus servizos, que lle serán solicitados persoalmente a través de formularios ou da páxina Web. No momento da recollida de datos, o usuario/a será debidamente informado dos dereitos que lle asisten.

Para que a información que contén o noso sistema de tratamento esté sempre actualizada e non conteña erros, pedimos os/as nosos/as clientes e usuarios/as que nos comuniquen, á maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

OBXETO: EXERCICIO DE DEREITOS:

Para exercitar os Dereitos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación, supresión ou oposición, portabilidade, limitación do tratamento, deberán dirixirse ó CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, CALLE JACINTO SANTIAGO 23, VILARDEVOS, 32616, ORENSE, España. Tamén pode presentar reclamación ante a AEPD. Non obstante poderán empregarse outros medios que permitan recoñecer a identidade do cliente/a que exercite cualquera dos anteriores dereitos.

CONSENTIMENTO:

O usuario/a prestará o seu consentemento para que CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS poida facer uso dos seus datos personais a fin de prestar un correcto cumprimento dos servizos contratados.

A cumplimentación do formulario incluido no sitio ou o envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, implica o consentemento expreso do usuario/a á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido sistema de tratamiento, titularidade do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS.

O tempo da petición desta información, comunicarase o/a cliente/a o/a usuario/a do destinatario/a da información, da finalidade para a cal se recollen os datos, da identidade e dirección do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS e da facultade do usuario/a de exercitar os dereitos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación, supresión ou oposición, portabilidade, limitación do tratamiento e a presentar reclamación ante a AEPD.

CESIÓN A TERCEIROS:

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS non cede datos de carácter persoal sen o consentimento expreso dos seus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, sendo sólo cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimiento do usuario/a ou cliente.

CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL:

Os datos recollidos en todas as comunicacións privadas entre CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS e os clientes ou usuarios/as serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometendose CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS á obligación de segredo dos datos de carácter persoal, ó seu deber de gardarlos e adoptar todas as medidas precisas que eviten a súa alteración, perda e tratamento o acceso non autorizado, de acordo co estabrecido na normativa vixente.

Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de cualquera tipo que as partes intercambien entre sí, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido de dita información. A visualización de datos a través de Internet, non suporá o acceso directo ós mesmos, salvo consentemento expreso do seu titular para cada ocasión.

Recomendamos ó cliente que non facilite a terceiro algún a súa identificación, contrasinal ou números de referencia que CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS poidera proporcionarlle. Asimesmo, para garantir que a protección do segredo profesional entre CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS e o cliente se preserve en todas as comunicacións, o/a cliente-a/usuario-a non debe revelar a información confidencial a terceiros.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE SEGURIDADE E DE PROTECCIÓN DE DATOS:

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS reservase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxeto de adaptalo a ás novedades lexislativas ou jurisprudenciais, así como as que poideran derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación de dita modificación na páxina Web do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS.

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

No sitio Web WWW.CDRPORTASABERTAS.ORG, é xestionado polo CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, inscrita no Rexistro Mercantil cos seguientes datos ASOCIACIÓN DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS e con CIF G32122384.

O sistema de tratamento da información creado, está ubicado no domicilio social, o cual queda establecido ós efectos do presente Aviso Legal, no CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, RÚA XACINTO SANTIAGO 23, VILARDEVOS, 32616, ORENSE, España; baixo a supervisión e control do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, quen asume a responsabilidade na adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido no Regulamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de Abril, do Parlamento e o Consello; a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de Decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais e resto da normativa nacional vixente e demáis lexislación aplicable.

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS a tenor da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunicalles que a aceptación ampla de dita Lei, engloba entre estos servizos o suministro de información por dito medio. En todo caso, será de aplicación a este respeto, o Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de Abril do Parlamento e o Consello; a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de Decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Derecitos Dixitais e resto da normativa nacional vixente e a súa normativa de desenvolvemento, en especial, no que se refiere á obtención de datos personais, a información ós/as interesados/as e a creación e mantemento de ficheiros de datos personais.

Ir al contenido