AVISO LEGAL

OBXETO:

A presente páxina Web foi diseñada para dar a coñecer os servizos ofertados pola entidade CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, RÚA XACINTO SANTIAGO 23, VILARDEVOS, 32616, ORENSE, España; así como para a recepción de posibles clientes, contactos comerciais e demandas de emprego.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Os dereitos de propiedade intelectual da páxina WWW.CDRPORTASABERTAS.ORG, o seu código fonte, deseño, estructuras de navegación e os distintos elementos nela contidos son titularidade do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en cualquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación, dacordo coa lexislación española e de Unión Europea aplicable.

O portal do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, as páxinas que comprende a información ou elementos contenidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que oCENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS son titulares ou lexítimos licenciatarios.

CONTIDOS:

Facilitase a través desta Web información acerca de servizos destinados ó coñecemento público que en todo caso se suxeitarán ós termos e condicións expresamente detallados en cada momento e que son accesibles desde esta páxina Web, os cales se suxeitarán as distintas disposicións legais de aplicación.

ACCESO E USO:

Tanto o acceso a esta página Web, como o uso que poida facerse da información e contenidos incluidos na mesma, será da exclusiva responsabilidade de quien o realice.

As condiciones de acceso a esta Web estarán supeditadas a legalidade vixente e ós principios de boa fe e uso lícito por parte do usuario/a da mesma, quedando prohibido con carácter xeral cualquera tipo de actuación en perxuizo do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS.

Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina Web con fins ilegais ou non autorizados.

Queda prohibida cualquiera modalidade de explotación, incluindo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante cualquiera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumplimento desta prohibición poderá constituir infracción sancionable pola legislación vixente.

No obstante, pola súa conta e risgo, o usuario/a poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, nin os altere total ou parcialmente. En ningún caso, eso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS.

Queda prohibido, salvo nos casos que expresamente o autorice o CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, presentar as páxinas de CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, ou a información contida nellas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais de outra persoa, empresa ou entidade.

RESPONSABILIDADE:

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que poidesen ocasionar os usuarios/as á presente páxina Web, ou a cualquiera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

SERVIZO:

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS reservase o dereito de suspender o acceso a súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de cualquera outra índole, podendo asimesmo modificar unilateralmente tanto as condiciones de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluidos.

XERAIS:

Para toda cuestión litixiosa o que incumba a Páxina Web do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflictos derivados ou relacionados co emprego desta páxina Web, os xulgados e tribunais do domicilio do usuario/a. O acceso á páxina Web do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.

HIPERENLACES:

Os hiperenlaces contidos no sitio Web do CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS poden dirixir a páxinas Web de tercieros. CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS non asume ningunha responsabilidad polo contenido, informacións ou servicizos que poideran aparecer en ditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre o CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios donde se encontran.

Ir al contenido